ZPRÁVA SOCIAL WATCH 2008 - Odpověď zní: lidská práva

Publication_year: 
2008
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
2008-SW-Czech-Report.pdf4.52 MB
Fichiers
Related image: 
Region: 
right
Image_block: 

Box: Jak je na tom Èína doopravdy? (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
howischinareaalydoing2008_cze.pdf69.96 KB
Region: 
left

Box: Kamerun a  obèané s  postižením: mnoho pøijatých závazkù, málo výsledkù (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
camerooncitizensdisabilities2008_cze.pdf80.21 KB
Region: 
left

Box: MDGs: øekne se to snadno, mìøí hùøe (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
mdgeasiersaid2008_cze.pdf82.85 KB
Region: 
left

DODATEK - Všeobecná deklarace lidských práv. (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
appendix2008_cze.pdf224.58 KB
Region: 
left

Lidská práva a  ekonomický systém - Roberto Bissio (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
humanrightseconomicsystem2008_cze.pdf146.51 KB
Region: 
left

MÌØENÍ VÝVOJE

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
SocialWatch-MeasuringProgress-2008-cze.pdf7.47 MB
Fichiers
Related image: 
Region: 
header

GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST - Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
genderequity2008_cze.pdf2.16 MB
Region: 
left

INDEX GENDEROVÉ SPRAVEDLNOSTI 2008 (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
gei2008_cze.pdf954.43 KB
Region: 
left

INDEX ZÁKLADNÍCH SCHOPNOSTÍ 2008 - Znepokojivì pomalý pokrok (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
bci2008_cze.pdf373.28 KB
Region: 
left

Jak èíst tematické tabulky oblastí (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
howtoreadswtables2008_cze.pdf153.98 KB
Region: 
left

Metodologické poznámky: tematické tabulky (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
methodologicalnotes2008_cze.pdf81.29 KB
Region: 
left

POTRAVINOVÁ BEZPEÈNOST - Vysoká cena základních práv (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
foodsecurity2008_cze.pdf566.17 KB
Region: 
left

REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ - Vìc života a  smrti (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
reproductivehealth2008_cze.pdf779.12 KB
Region: 
left

ROZVOJOVÁ POMOC - Èím víc pomoci, tím víc práv (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
developmentassistance2008_cze.pdf225.14 KB
Region: 
left

STATUS RATIFIKACE MEZINÁRODNÍCH SMLUV O  LIDSKÝCH PRÁVECH (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
ratificationhrtreaties2008_cze.pdf726.76 KB
Region: 
left

STATUS RATIFIKACE ZÁKLADNÍCH ÚMLUV ILO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
ratificationilo2008_cze.pdf268.57 KB
Region: 
left

VZDÌLÁNÍ - Nové technologie a  staré dluhy (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
education2008_cze.pdf828.66 KB
Region: 
left

ZDRAVÍ - Globalizace a  její patologie (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
health2008_cze.pdf1000.5 KB
Region: 
left

NÁRODNÍ ZPRÁVY

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
SocialWatch-NationalReports-2008-cze.pdf2.75 MB
Fichiers
Related image: 
Region: 
header

BARMA (MYANMAR)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
burma2008_cze.pdf187.97 KB
Region: 
left

BOLÍVIE (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
bolivia2008_cze.pdf152.99 KB
Region: 
left

BULHARSKO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
bulgaria2008_cze.pdf182 KB
Region: 
left

IRÁK (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
iraq2008_cze.pdf236.07 KB
Region: 
left

ITÁLIE

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
italy2008_cze.pdf179.25 KB
Region: 
left

LITVA (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
lithuania2008_cze.pdf197.94 KB
Region: 
left

LOTYŠSKO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
latvia2008_cze.pdf198 KB
Region: 
left

MAÏARSKO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
hungary2008_cze.pdf199.81 KB
Region: 
left

MOLDÁVIE (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
moldova2008_cze.pdf190.58 KB
Region: 
left

NEPÁL (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
nepal2008_cze.pdf209.4 KB
Region: 
left

NÌMECKO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
germany2008_cze.pdf228.45 KB
Region: 
left

PARAGUAY (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
paraguay2008_cze.pdf193.04 KB
Region: 
left

POLSKO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
poland2008_cze.pdf207.37 KB
Region: 
left

RUMUNSKO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
romania2008_cze.pdf213.34 KB
Region: 
left

SLOVENSKO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
slovakia2008_cze.pdf207.58 KB
Region: 
left

SLOVINSKO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
slovenia2008_cze.pdf211.21 KB
Region: 
left

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
usa2008_cze.pdf221.51 KB
Region: 
left

SRBSKO (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
serbia2008_cze.pdf220.83 KB
Region: 
left

VIETNAM (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
vietnam2008_cze.pdf213.54 KB
Region: 
left

ZAMBIE (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
zambia2008_cze.pdf266.28 KB
Region: 
left

ÈESKÁ REPUBLIKA (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
czechrepublic2008_cze.pdf203.99 KB
Region: 
left

Obsah (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
tableofcontents2008_cze.pdf92.54 KB
Region: 
left

Práva v  dobách krize - Roberto Bissio (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
righttimecrisis2008_cze.pdf138 KB
Region: 
left

TEMATICKÉ ÈLÁNKY

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
SocialWatch-ThematicReports-2008-cze.pdf476 KB
Fichiers
Related image: 
Region: 
header

Probuzení: skuteèný pøíbìh danì - Nicholas Shaxson a  John Christensen - Tax Justice Network (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
tjn2008_cze.pdf179.55 KB
Region: 
left

Právní a  finanèní struktura EU: co z  ní vyplývá pro základní lidská práva - Mirjam van Reisen - Europe External Policy Advisors (EEPA) a  Simon Stocker - Eurostep (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
eepa-eurostep2008_cze.pdf144.69 KB
Region: 
left

V  arabských zemích liberalizace omezuje sociální a  ekonomická práva - Kinda Mohamadieh - Arab NGO Network for Development (ANND) (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
annd2008_cze.pdf288.2 KB
Region: 
left

Zpráva Social WatchPoprvé v  èeském jazyce - Jiøí Silný, Tomáš Tožièka (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
aboutsw2008_cze.pdf72.84 KB
Region: 
left